استانداردها

ما در تلاشیم محصولات با کیفیت به همراه آخرین استانداردها تولید کنیم.

نظام رسیدگی به شکایات مشتریان

نظام مدیریت زیست محیطی

نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

نظام مدیریت کیفیت

نمایشگاه ها

۱۳۹۲

تهران ، ایران :
نمایشگاه بین‌المللی شیرآلات تهران

۱۳۹۴

کابل ، افغانستان :
نمایشگاه بین‌المللی شیرآلات کابل

بغداد ، عراق :
مایشگاه بین‌المللی شیرآلات بغداد

تهران ، ایران :
نمایشگاه بین‌المللی شیرآلات تهران

مشهد ، ایران :
نمایشگاه بین‌المللی شیرآلات مشهد

۱۳۹۳

تهران ، ایران :
نمایشگاه بین‌المللی شیرآلات تهران

۱۳۹۵

تهران ، ایران :
نمایشگاه بین‌المللی شیرآلات تهران